Ochana súkromia

Tieto aktualizované pod­mienky ochrany sú­kro­mia sú platné od 1.11.2022.

Zá­leží nám na ochrane Vášho sú­kro­mia. Preto si pro­sím po­zorne pre­čí­tajte tieto pod­mienky ochrany sú­kro­mia (ďa­lej len „Pod­mienky ochrany sú­kro­mia“).

Tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia pod­robne po­pi­sujú ako zís­ka­vame, po­u­ží­vame, ucho­vá­vame a prí­padne zve­rej­ňu­jeme Vaše osobné údaje pri jed­not­li­vých čin­nos­tiach vy­ko­ná­va­ných podnikateľom – Mgr. Pavol Kugler. V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok, do­ta­zov alebo žia­dostí tý­ka­jú­cich sa ochrany sú­kro­mia nás pro­sím kon­tak­tujte na ad­rese info@agau.sk.

Kto sme

Ak sa v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia po­u­žíva po­jem „Pavol Kugler“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli podnikateľ Mgr. Pavol Kugler, reg. č. NBS: 254597, ev. č. ATT SK SE:  SK 50603.

Na účely týchto Pod­mie­nok majú na­sle­dovné pojmy tento vý­znam:

„Osobné údaje“ zna­me­najú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťa­hujú ku kon­krét­nej žijúcej fy­zic­kej osobe, ktorá je iden­ti­fi­ko­va­teľná alebo by pro­stred­níc­tvom týchto úda­jov mohla byť iden­ti­fi­ko­vaná a ktoré spra­cúva Pavol Kugler na nie­ktorý z úče­lov uvedených v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia.

„Pre­vádz­ko­va­teľ“ zna­mená kon­krétnu osobu, ktorá ur­čuje účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov a je ním Pavol Kugler v sú­lade s týmto Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

„Spro­stred­ko­va­teľ“ zna­mená iná osoba ako Pre­vádz­ko­va­teľ v da­nom prí­pade, ktorá v mene Pre­vádz­ko­va­teľa v kon­krét­nom prí­pade spra­cúva Osobné údaje.

„GDPR“ zna­mená Na­ria­de­nie Európ­skeho par­la­mentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. ap­ríla 2016 o ochrane fy­zic­kých osôb pri spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a o voľ­nom po­hybe ta­kýchto úda­jov.

„Por­tál“ zna­mená we­bové stránky, kto­rých pre­vádz­ko­va­te­ľom je Pre­vádz­ko­va­teľ pre­vádz­ko­va­ných na in­ter­ne­to­vej do­méne Agau.sk. Por­tál za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne.

Pavol Kugler spra­cúva Vaše Osobné údaje v sú­lade s GDPR a zá­ko­nom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob­ných úda­jov a o zmene a do­pl­není nie­kto­rých zá­ko­nov.

1. Aké Osobné údaje o Vás zís­ka­vame?

Keď návštevníci webu vyplnia formulár alebo zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári, resp. v komentári a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu.

1.1. Osobné údaje, ktoré nám sami po­skyt­nete:
Osobné údaje nám po­sky­tu­jete v prí­pade, že:
a) sa roz­hod­nete na nie­kto­rom Por­táli vy­pl­niť nie­ktorý z kon­takt­ných for­mu­lá­rov pre zasie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);
b) vy­pl­níte Vaše údaje do re­gis­trač­ného for­mu­lára pre registráciu na nami organizované podujatia a tieto údaje odoš­lete;
c) sa roz­hod­nete nás kon­tak­to­vať pro­stred­níc­tvom emailu;

Aké­koľ­vek Osobné údaje nám po­sky­tu­jete dob­ro­voľne a ste po­vinní sám zvá­žiť do akej miery ta­kéto Osobné údaje po­skyt­nete. Bez po­skyt­nu­tia nie­kto­rých Osob­ných úda­jov však Pavol Kugler ne­môže re­a­go­vať na Váš pod­net či žia­dosť.

Zod­po­ve­dáte za správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť po­skyt­nu­tých Osob­ných úda­jov a Pavol Kugler sa bude na správ­nosť, úpl­nosť a prav­di­vosť týchto Osob­ných úda­jov spo­lie­hať. Pavol Kugler ne­zod­po­vedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akej­ko­vek tre­tej osobe mohli vznik­núť v sú­vis­losti s uve­de­ním ne­správ­nych, ne­ú­pl­ných alebo neprav­di­vých Osob­ných úda­jov.

1.2. Osobné údaje, ktoré zís­kame z Vášho po­u­ží­va­nia Por­tálu
Pavol Kugler môže zís­ka­vať aj údaje, ktoré umož­ňujú Vašu iden­ti­fi­ká­ciu aj ne­priamo. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce údaje:
a) in­for­má­cie a dáta zo za­ria­dení, ktoré po­u­ží­vate na prí­stup na Por­tál, ktoré môžu za­hŕňať vše­obecné in­for­má­cie o Va­šom za­ria­dení;
b) dáta lo­gov, ktoré pred­sta­vujú dáta a in­for­má­cie, ktoré naše ser­very au­to­ma­ticky ukla­dajú ke­dy­koľ­vek pri­stu­pu­jete k Por­tálu (najmä IP ad­resa, čas prí­stupu, údaje o har­dware a soft­ware, ktorý po­u­ží­vate, po­čet kli­kov, stránky, ktoré uvi­díte alebo ich po­ra­die a čas, ktorý na strán­kach strá­vite a iné);
c) údaje o Va­šom po­u­ží­vaní Por­tálu;
d) in­for­má­cie zís­kané pro­stred­níc­tvom sú­bo­rov co­okies a iných prog­ra­mov na mo­ni­to­ro­va­nie uží­va­te­ľov, a to vrá­tane co­okies a mo­ni­to­ro­va­cích prog­ra­mov na­šich par­tne­rov alebo pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí;
e) in­for­má­cie zís­kané mo­ni­to­ro­va­ním ak­ti­vít uží­va­te­ľov po klik­nutí re­klam­ného ban­neru alebo od­kazu a aj in­for­má­cie o ak­ti­vi­tách na strán­kach tre­tích strán (ako napr. vy­hľa­dá­va­čoch a so­ciál­nych sie­ťach);
f) in­for­má­cie, ktoré zís­kame pro­stred­níc­tvom so­ciál­nych plu­gi­nov pre­vádz­ko­va­ných tre­tími stra­nami, napr. Fa­ce­book „Páči sa mi“ (Like But­ton) a po­dobné.

Vyš­šie uve­dené údaje ne­umož­ňujú samo o sebe iden­ti­fi­ko­vať kon­krétnu ži­júcu fy­zickú osobu. Vyš­šie uve­dené údaje sa stá­vajú Osob­nými údajmi v mo­mente kedy ich pri­ra­díme ku kon­krét­nej iden­ti­fi­ko­va­nej alebo iden­ti­fi­ko­va­teľ­nej ži­jú­cej fy­zic­kej osobe, napr. v prí­pade po­u­ží­va­nia Por­tálu s pri­hlá­se­ným uží­va­teľ­ským kon­tom.

1.3. Osobné údaje, ktoré zís­kame od tre­tích osôb
Pavol Kugler môže zís­ka­vať aj Osobné údaje od tre­tích osôb a tieto Osobné údaje kom­bi­no­vať s Osob­nými údajmi, ktoré Pavol Kugler zís­kal od Vás. Ide pre­dov­šet­kým o na­sle­du­júce Osobné údaje:

a) údaje od pre­vádz­ko­va­te­ľov so­ciál­nych sietí (Go­ogle, Fa­ce­book) ak ste sa roz­hodli zria­diť svoje uží­va­teľ­ské konto pro­stred­níc­tvom slu­žieb týchto tre­tích strán. V ta­kom prí­pade Vás pre­vádz­ko­va­teľ so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) vy­zve na od­sú­hla­se­nie po­skyt­nu­tia Osob­ných úda­jov a na zá­klade tohto sú­hlasu tieto Osobné údaje prevádzko­va­teľ da­nej so­ciál­nej siete (Go­ogle, Fa­ce­book) po­skytne Pavol Kugler.

2. Akým spô­so­bom Vaše osobné údaje spra­cú­vame?

Pavol Kugler ako Pre­vádz­ko­va­teľ spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu a v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia a za úče­lom uve­de­ným niž­šie v týchto Podmien­kach ochrany sú­kro­mia.

2.1. Za­sie­la­nie správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter);
Pavol Kugler spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa na účely za­sie­la­nia správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) na Vašu emai­lovú ad­resu, aby sme Vás in­for­mo­vali o no­vin­kách a ak­tu­ál­nych in­for­má­ciách o pro­duk­toch a pro­jek­toch Pavol Kugler a to ak ste na Por­táli po­žia­dali o za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Máme za to, že keď vy­pl­ňu­jete svoju emai­lovú ad­resu do for­mu­láru na Por­táli pre za­sie­la­nie správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter) vy­jad­ru­jete svoj sú­hlas so za­sie­la­ním správ pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na re­a­li­zá­cii pria­meho mar­ke­tingu s cie­ľom po­nú­kať Vám in­for­má­cie a pro­dukty, ktoré pre Vás môžu byť re­le­vantné a zau­jí­mavé.

Vaše Osobné údaje bu­deme na tento účel spra­cú­vať po dobu kým sa od­hlá­site zo za­sie­la­nia správ na účely pria­meho mar­ke­tingu (ne­ws­let­ter).

2.2. Od­po­ve­da­nie na otázky, žia­dosti, do­tazy
Pavol Kugler spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová adresa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete oznámiť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely kontaktova­nia Vás ako aj na účely vy­ba­ve­nia Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu prípadne aby sme vy­ko­nali iné čin­nosti v sú­vis­losti s Va­šou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade náš opráv­nený zá­u­jem na zais­tení riad­nych slu­žieb spo­loč­nosti Pavol Kugler a po­sky­to­va­nia klientskej pod­pory.

Vaše Osobné údaje budú spra­cú­vané po dobu, ktorá je nutná na zod­po­ve­da­nie Va­šej otázky, žia­dosti alebo do­tazu alebo po­kiaľ budú uro­bené iné opat­re­nia v sú­vis­losti s Vašou otáz­kou, žia­dos­ťou alebo do­ta­zom, av­šak nie dl­h­šie ako na 1 rok.

2.3. Vy­ba­vo­va­nie žia­dostí v sú­vis­losti s uplat­ňo­va­ním práv dot­knu­tých osôb podľa GDPR
Pavol Kugler spra­cúva Vaše Osobné údaje v roz­sahu meno, priez­visko, emai­lová ad­resa, te­le­fónne číslo a prí­padne všetky ďal­šie údaje, ktoré sa nám roz­hod­nete ozná­miť pro­stred­níc­tvom for­mu­lára na otázky alebo pro­stred­níc­tvom emailu na účely preskúma­nia, po­sú­de­nia, vy­ko­na­nia čin­ností, vy­ba­ve­nia a in­for­mo­va­nia Vás o vy­ba­vení Va­šej žia­dosti tý­ka­jú­cej sa uplat­ne­nia nie­kto­rých z práv podľa člán­kov 16 až 22 GDPR.

Práv­nym zá­kla­dom pre spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je v tomto prí­pade pl­ne­nie na­šej zá­kon­nej po­vin­nosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prí­pade spra­cú­vané a ucho­vá­vané po dobu 10 ro­kov odo dňa do­ru­če­nia žia­dosti.

3. Komu sprí­stup­ňu­jeme Vaše Osobné údaje?

Pavol Kugler sprí­stup­ňuje Vaše Osobné údaje v na­sle­dov­ných prí­pa­doch:
·  ak taká po­vin­nosť pre Pavol Kugler vy­plýva z plat­ných práv­nych pred­pi­sov, najmä na žia­dosť or­gá­nov čin­ných v trest­nom ko­naní, sú­dov, iných or­gá­nov ve­rej­nej moci alebo iných opráv­ne­ných osôb;
·  ak je to ne­vy­hnutné na pl­ne­nie na­šich po­vin­ností a pri za­bez­pe­čení na­šich oprávnených zá­uj­mov najmä na­šim ad­vo­ká­tom, po­rad­com, au­dí­to­rom, po­sky­to­va­te­ľom IT služieb, mar­ke­tin­go­vým a re­klam­ným agen­tú­ram a pod.

S oso­bami, ktoré majú po­sta­ve­nie Spro­stred­ko­va­teľa uzat­vá­rame v sú­lade s GDPR zmluvy o spra­cú­vaní osob­ných úda­jov a Spro­stred­ko­va­te­lia spra­cú­vajú Osobné údaje vždy na zá­klade po­ky­nov a v mene Pavol Kugler. Všetci naši Spro­stred­ko­va­te­lia spracú­vajú Osobné údaje v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

4. Vaše práva v sú­vis­losti s ochra­nou Osob­ných úda­jov?

Ako dot­knutá osoba máte vo vzťahu k spra­cú­va­ným Osob­ným úda­jom na­sle­dovné práva.

4.1. Právo na prí­stup k úda­jom
Máte právo po­ža­do­vať od Pavol Kugler po­tvr­de­nie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spra­cú­vame a žia­dať o sprí­stup­ne­nie týchto Osob­ných úda­jov (opa­ko­vané sprístupnenie Osob­ných úda­jov môže Pavol Kugler spo­plat­niť) a in­for­má­ciu o
·  účele spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov;
·  ka­te­gó­rii spra­cú­va­ných Osob­ných úda­jov;
·  iden­ti­fi­ká­cii prí­jemcu alebo o ka­te­gó­rii prí­jemcu, kto­rému boli alebo majú byť Osobné údaje po­skyt­nuté, najmä o prí­jem­covi v tre­tej kra­jine alebo o me­dzi­ná­rod­nej organizácii, ak je to možné;
·  dobe ucho­vá­va­nia Osob­ných úda­jov; ak to nie je možné, in­for­má­ciu o kri­té­riách jej urče­nia;
·  práve po­ža­do­vať od Pavol Kugler opravu Osob­ných úda­jov tý­ka­jú­cich sa dot­knu­tej osoby, ich vy­ma­za­nie alebo ob­me­dze­nie ich spra­cú­va­nia, alebo o práve na­mie­tať spracú­va­nie Osob­ných úda­jov;
·  práve po­dať ná­vrh na za­ča­tie ko­na­nia o ochrane Osob­ných úda­jov;
·  zdroji Osob­ných úda­jov, ak sa Osobné údaje ne­zís­kali od Vás;
·  exis­ten­cii au­to­ma­ti­zo­va­ného in­di­vi­du­ál­neho roz­ho­do­va­nia vrá­tane pro­fi­lo­va­nia najmä in­for­má­cie o po­u­ži­tom po­stupe, ako aj o vý­zname a pred­po­kla­da­ných dô­sled­koch takého spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov pre dot­knutú osobu.

4.2. Právo na opravu
Máte právo po­ža­do­vať od Pavol Kugler aby bez zby­toč­ného od­kladu opra­vil nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú a so zre­te­ľom na účel spra­cú­va­nia Osobných úda­jov aj právo na do­pl­ne­nie Va­šich ne­ú­pl­ných Osob­ných úda­jov.

4.3. Právo na vy­ma­za­nie
Máte právo po­ža­do­vať od Pavol Kugler aby bez zby­toč­ného od­kladu vy­ma­zal Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú ak:
·  už nie sú po­trebné na účel, na ktorý sa zís­kali alebo inak spra­cú­vali;
·  ste od­vo­lali svoj sú­hlas s ich spra­cú­va­ním a ak ne­exis­tuje iný právny zá­klad pre ich spra­cú­va­nie;
·  na­mie­tate ich spra­cú­va­nie;
·  sa Vaše Osobné údaje zís­kali ne­zá­konne,
·  je dô­vod pre vý­maz spl­ne­nie po­vin­nosti podľa GDPR, oso­bit­ného pred­pisu alebo medzi­ná­rod­nej zmluvy, kto­rou je Slo­ven­ská re­pub­lika via­zaná; alebo
·  boli Osobné údaje zís­kane v sú­vis­losti s po­nu­kou slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti od Pavol Kugler podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (po­nuka slu­žieb in­for­mač­nej spo­loč­nosti dieťaťu).

4.4. Právo na ob­me­dze­nie spra­cú­va­nia
Máte právo po­ža­do­vať od Pavol Kugler aby ob­me­dzila spra­cú­va­nie Va­šich Osob­ných úda­jov ak:
·  na­mie­tate správ­nosť Osob­ných úda­jov, a to po­čas ob­do­bia umož­ňu­jú­ceho Pavol Kugler ove­riť správ­nosť Osob­ných úda­jov;
·  spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov je ne­zá­konné a na­mie­tate vy­ma­za­nie Osob­ných úda­jov a žia­date na­miesto toho ob­me­dze­nie ich po­u­ži­tia;
· Pavol Kugler už ne­pot­re­buje Osobné údaje na účel spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov, ale po­tre­bu­jete ich Vy na uplat­ne­nie alebo ob­ha­jo­va­nie práv­nych ná­ro­kov;
·  ste na­mie­tali voči spra­cú­va­niu Va­šich Osob­ných úda­jov až do doby kým Pavol Kugler overí, či opráv­nené dô­vody na jeho strane pre­va­žujú nad Va­šimi opráv­ne­nými dô­vodmi.

4.5. Právo na pre­nos­nosť Osob­ných úda­jov
Máte právo po­ža­do­vať od Pavol Kugler aby Vám po­skytla Osobné údaje, ktoré sa Vás tý­kajú v štruk­tú­ro­va­nom, bežne po­u­ží­va­nom a stro­jovo či­ta­teľ­nom for­máte a právo poža­do­vať aby Pavol Kugler pre­nieslo tieto Osobné údaje inému pre­vádz­ko­va­te­ľovi ale len v prí­pade, že práv­nym zá­kla­dom pre ich spra­cú­va­nie je Váš sú­hlas alebo pl­ne­nie zmluvy a zá­ro­veň spra­cú­va­nie sa vy­ko­náva au­to­ma­ti­zo­va­nými pros­tried­kami.

4.6. Právo na­mie­tať
Máte právo na­mie­tať z dô­vo­dov tý­ka­jú­cich sa Va­šej kon­krét­nej si­tu­ácie spra­cú­va­nie Vašich Osob­ných úda­jov vrá­tane pro­fi­lo­va­nia, ktoré je vy­ko­ná­vané na práv­nom zá­klade, kto­rým je náš opráv­nený zá­u­jem. Na zá­klade Va­šej ná­mietky vy­hod­no­tíme, či s ohľadom na Vašu kon­krétnu si­tu­áciu, pre­va­žuje ochrana Vášho opráv­ne­ného zá­ujmu, Va­šich práv a slo­bôd nad na­šimi opráv­ne­nými zá­uj­mami, ktoré sle­du­jeme spra­cú­va­ním Va­šich Osob­ných úda­jov alebo ak opráv­ne­ným dô­vo­dom je pre­uka­zo­va­nie, uplat­ňo­va­nie alebo ob­ha­jo­va­nie na­šich práv­nych ná­ro­kov.

Máte právo na­mie­tať spra­cú­va­nie Osob­ných úda­jov na účely pria­meho mar­ke­tingu.

Máte právo od­vo­lať ke­dy­koľ­vek sú­hlas so spra­cú­va­ním Osob­ných úda­jov. Od­vo­la­nie sú­hlasu nemá vplyv na zá­kon­nosť spra­cú­va­nia Osob­ných úda­jov vy­ko­ná­va­ného na jeho zá­klade pred jeho od­vo­la­ním. Od­vo­la­nie sú­hlasu sa ne­týka spra­cú­va­nia Osob­ných údajov vy­ko­ná­va­ných Pavol Kugler na inom práv­nom zá­klade ako na zá­klade Vášho súhlasu.

4.7. Práva ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane Osob­ných úda­jov
Máte právo ini­ci­ovať ko­na­nie o ochrane osob­ných úda­jov pred Úra­dom na ochranu osob­ných úda­jov Slo­ven­skej re­pub­liky alebo iným do­zor­ným or­gá­nom v mieste bydliska.

5. Bez­peč­nosť

5.1. Všetky Osobné údaje, ktoré zhro­maž­ďu­jeme a spra­cú­vame, sú chrá­nené primeranými tech­nic­kými pros­tried­kami a bez­peč­nost­nými opat­re­niami, aby ne­došlo k neopráv­ne­nému prí­stupu alebo zne­uži­tiu týchto Osob­ných úda­jov. Ne­us­tále zlep­šu­jeme a im­ple­men­tu­jeme nové ad­mi­ni­stra­tívne, tech­nické a or­ga­ni­začné opat­re­nia na zabezpe­če­nie pri­me­ra­nej bez­peč­nosti Osob­ných úda­jov.

5.2. Bez ohľadu na všetky naše opat­re­nia je po­trebné mať na pa­mäti, že pre­nos dát cez ve­rejnú sieť in­ter­netu ani aké­koľ­vek ukla­da­nie elek­tro­nic­kých dát ne­môže byť 100% bez­pečné.

5.3. Časti Por­tálu môžu ob­sa­ho­vať od­kazy na we­bové stránky a služby tre­tích strán, ktoré nie sú vlast­nené alebo pre­vádz­ko­vané od Pavol Kugler. Pavol Kugler nemá žiadnu kon­trolu na tý­mito we­bo­vými strán­kami a služ­bami. Tieto we­bové stránky môžu po­u­ží­vať vlastné ná­stroje na zís­ka­va­nie in­for­má­cií a úda­jov o Vás vrá­tane Va­šich Osobných úda­jov.

6. Zmeny Pod­mie­nok

6.1. Sme opráv­není tieto Pod­mienky ochrany sú­kro­mia ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upravovať.

6.2. Ak uro­bíme aké­koľ­vek zmeny v týchto Pod­mien­kach ochrany sú­kro­mia, umiest­nime nové Pod­mienky ochrany sú­kro­mia na Por­táli a podľa po­treby Vás o zmene Pod­mie­nok ochrany sú­kro­mia bu­deme in­for­mo­vať aj pro­stred­níc­tvom emailu.

6.3. Takto zme­nené Pod­mienky ochrany sú­kro­mia budú platné a účinné od mo­mentu, ktorý ur­číme ako deň ich plat­nosti a účin­nosti a po­u­ží­va­ním Por­tálu (kaž­dou náv­šte­vou stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami ochrany sú­kro­mia.

7. Kon­tak­tujte nás

Ak máte otázky, do­tazy alebo žia­dosti k týmto Pod­mien­kam ochrany sú­kro­mia, chcete od­vo­lať sú­hlas alebo uplat­niť Vaše práva, kon­tak­tujte nás pro­stred­níc­tvom emai­lo­vej správy na emai­lo­vej ad­rese info@agau.sk.